Kategorije:: ArrayServisi
market-research-arhimed
Profesionalno istraživanje tržišta, korištenjem razlicitih kvalitativnih i kvantitativnih metoda, koje obuhvata kreiranje upitnika, anketiranje, obradu podataka, analizu dobijenih rezultata i davanje preporuka.

Našim klijentima nudimo profesionalno istraživanje tržišta – “na terenu” (field research) i “za stolom” (desk research) – koje obuhvata kreiranje upitnika, anketiranje, obradu podataka, analizu dobijenih rezultata i davanje preporuka.

Istraživanje se sprovodi korištenjem razlicitih kvalitativnih i kvantitativnih metoda, uz angažovanje statisticara eksperta. Ciljevi istraživanja mogu biti razliciti, a najcešce obuhvataju: istraživanje tržišta prodaje, motiva potrošaca, tražnje, konkurencije, proizvoda, distribucije, promotivnog miksa, cijena i placanja te logistike. Informacije dobijene istraživanjem tržišta koriste se kao osnova za aktivnosti planiranja, kao što su: izrada biznis plana, izrada marketing plana; segmentacije tržišta; unaprijedenja prodaje i sl.

Arhimedov tim strucnjaka i konsultanata sprovodi kompletno istraživanje tržišta za vas – od definisanja cilja istraživanja, preko izrade anketnih upitnika, sprovodenja ankete na terenu, obrade i analize podataka, pa sve do izvodenja zakljucaka i davanja preporuka o mjerama koje treba preduzeti. Na taj nacin kompanijama u Crnoj Gori pružamo potpun uvid u stanje na tržištu, potrebe kupaca i snagu konkurencije.

Takode, Arhimed nudi i Mystery Shopping uslugu, u okviru koje ocjenjuje i izvještava o standardu korisnickih usluga pomocu “tajnih kupaca” koji se ponašaju kao regularni kupci/korisnici usluga. Mystery Shopping se smatra najbržim i najefikasnijim nacinom dobijanja objektivnih podataka o nivou pružene usluge.