Kompanija Arhimed za potrebe NVO Mladi Romi kontinuirano sprovodi monitoring sadržaja medija. Monitoring je obuhvatio sve objave koje su plasirali mediji (televizije sa nacionalnom pokrivenošću, vodeći dnevni listovi i portali).

Tim povodom, NVO Mladi Romi organizovala je radni doručak sa novinarima „Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana – Prezentacija analize medijskog prisustva“. U radnom dijelu događaja učestvovali su medijski analitičari kompanije Arhimed.

Događaj je organizovan u hotelu Centre Ville u Podgorici 03. jula. Tom prilikom, predstavljeni su rezultati medijskog monitoringa, za prvi i drugi kvartal 2017.godine.

U prvom kvartalu ove godine u medijima zabilježenoje 349 objava u kojima se pominje populacija Roma i Egipćana, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124 više, odnosno ukupno 473. Analitičarka medijskog sadržaja Jelena Jovanović Marović kazala je da su mediji najčeće tretirali temu obrazovanje, a u vezi sa RE populacijom. Naglašeno je da je u prvom kvartalu evidentirano 17 stereotopinih objava, odnosno, da ih je u drugom kvartalu bilo 37.

DDzAhaGXcAEQxs2.jpg large

Ovo istraživanje za cilj imalo je provjeru kvantitativne i kvalitativne medijske zastupljenosti  RE populacije. Podaci dobijeni ovim monitoringom obezbijedili su realnu  sliku o tome ko, na koji način i u kom segmentu pominje RE polulaciju u medijima, odnosno, kakav pristup ovoj tematici imaju sami mediji. Kada je u pitanju kvalitativna analiza, osnovni cilj bio je provjeriti u kojem kontekstu se spominju pripadnici RE populacije, odnosno da li je riječ o pominjanjima koja su za njih afirmativna ili ne. Osim toga, cilj analize bio je i da se provjeri prisutnost stereotipa, odnosno predrasuda u objavama u kojima se spominje RE populacija.

U dogovori sa NVO Mladi Romi odlučeno je da se podaci dobijeni monitoringom nakon svakog završenog analitičkog perioda (kvartala)  predstave javnosti i da se tom prilikom ukaže na eventualne promjene u pristupu izvještavanja medija, odnosno, uopšte u javnom diskursu kada su u pitanju pripadnici RE populacije. Tako će istraživanje biti nastavljeno i u naredne dvije godine, kako bi sveobuhvatni rezultati pokazali stanje prisustva pripadnika RE populacije u medijima.

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.