Od samog početka 2016. godina nam je u znaku noviteta. Nova adresa, nove prostorije za rad, novi projekti, nove kolege. Od februara 2016. godine kompanije Arhimed i Nova Pobjeda su u saradnji sa ZZZCG otpočeli realizaciju projekata osposobljavanja lica sa invaliditetom, koji su osmišljeni u cilju profesionalne rehabilitacije i unapređenja poslovnih vještina lica koja učestvuju u projektu.

Pomenuti projekti, na kojima Arhimed učestvuje kao nosilac projekta, odnosno partner, su digitalizacija novinskog arhiva Pobjeda iz 1963. godine i transkripcija dnevnog lista Pobjeda u periodu od 1944. godine do 1948. godine.

Šta podrazumijeva digitalizacija Pobjede iz 1963?

Digitalizacija lista Pobjeda (godina 1963), koji je najstariji aktivni medij publikovan u Crnoj Gori, omogućiće posrednu zaštitu novina, što će ujedno i osigurati lakši pristup sadržaju putem interneta. Predviđena je digitalizacija svih brojeva lista Pobjeda publikovanih 1963.godine, tačnije digitalizacija oko 4.380 novinskih strana.

Sam proces digitalizacije podrazumijeva skeniranje starih novina velikog formata na posebnom skeneru.Čuvanje skeniranih brojeva u softveru vrši se na sljedeći način: čuvanje u PDF formatu cijele novine i zasebno naslovne strane. Osim unošenja u softver, nakon skeniranja svakog broja vrši se i ručno arhiviranje radi lakše pretrage. Ručno arhiviranje, podrazumijeva pojedinačan unos svakog članka u softver uz unos naslova, ključnih riječi u članku, broja strane na kojoj se nalazi, pozicije na strani, i autora članka.

man-hands-reading-boy

Zašto transkribujemo Pobjedu od 1944. do 1948.godine?

Proces transkripcije podrazumijeva prekucavanje brojeva lista Pobjeda koji već postoje digitalizovani (skenirani) i arhivirani u bazi kompanije Arhimed. Predviđeno je prekucavanje brojeva koji su publikovani u periodu od 1944. do 1948. godine. U ovom periodu Pobjeda još uvijek nije bila dnevni list, i dinamika objavljivanja brojeva se razlikovala iz godine u godinu, tako da transkripcija Pobjede u ovom periodu podrazumijeva transkibovanje 835 brojeva.

Sve ovo omogućeno je zahvaljujući kompaniji Arhimed, koja je vlasnik prve digitalizovane arhive medijskih sadržaja u Crnoj Gori i koja posjeduje softver i sistem za sprovođenje digitalizacije. Takođe, razvila je softver za arhiviranje, tako da arhiva sadrži  transkribovane medijske objave plasirane od 2006. godine u sadržaju medija koji posluju u Crnoj Gori.

pexels-photo

Profesionalna rehabilitacija i njen značaj

Na pomenutim projektima angažovano je 8 lica, koji zajedno sa koordinatorima već uveliko rade, primjenjuju i unapređuju postojeća znanja, i trude sa u sticanju novih vještina u radu. Tokom prethodnih mjesec i po organizovana je obuka rada na računaru, kao i razgovori sa psihologom koji su doprinjeli što boljem uklapanju u radnu sredinu.

Profesionalna rehabilitacija omogućiće osobama sa invaliditetom potpuniju radnu i socijalnu integraciju za samostalno i uspješno uključivanje u svijet rada i ostale sfere društvenog života.Osim toga osigurava im radni angažman kako tokom samih projekata, tako i u budućnosti za sve kandidate koji zadovolje potrebe poslova u kompaniji, odnosno, one koju budu željeli da nastave svoj angažman.

U narednom periodu, planirane su aktivnosti u okviru kojih će pojedinici moći i da iskažu svoju kreativnost, da pristupe digitalizaciji i transkripciji iz nekog zanimljivijeg ugla, da pokažu sposobnosti opažanja interesantnih detalja, i povezivanja u izvještaj.

Želimo da nakon završetka ovog projekta govorimo o primjerima dobre prakse u profesionalnom osposobljavanju. Inkluzija će biti uspješna kada budemo vidjeli da daje efekte, i to ne samo na nivou osposobljavanja, nego i na nivou zapošljavanja, jer naš cilj je da osobe sa invaliditetom uključimo u društvo, a ne samo u projekte.

Dok se ne bude stiglo do toga da obrazovanje i profesionalno osposobljavanje budu takvi da svi budu uključeni, cilj nije postignut.

Milijana Ostojić Vučković, koordinator projekta

hands-people-woman-meeting

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.